מבנים קלים

פרויקט זה נעשה בשיטוף פעולה עם מפעל פלציב.
מבנים קלים, מודולרים, פריקים ,יבילים המיועדים לבניה מהירה או זמנית.